Januari/februari 2020

DG Anders Johansson

Jag vill börja med att önska er alla en God Fortsättning på det nya året. Tiden har gått fort under mitt år som Guvernör och julhelgen har känts som en halvtidsvila. Det har även gett mig tid att tänka igenom det gångna halvåret och fundera på kommande halvår. Hittills har jag besökt ca. två tredjedelar av distriktets 64 klubbar. Jag är mycket glad över det positiva mottagandet jag fått hos klubbarna. Vid ett antal tillfällen har distriktets DMC (District Membership Chair) Lydia Banderby deltagit och då har mitt tydliga budskap om vikten av en bra medlemsutveckling betonats ytterligare. Vid några tillfällen har även en Rotary Peace Fellow deltagit och berättat om vårt mycket värdefulla Rotary Peace Center. Distriktet har genomfört ett antal seminarier inom olika områden. Ett av seminarierna, PR o Info, lockade ett mycket stort deltagande av distriktets medlemmar. Det genererade även kunskap i distriktet vad som kan göras för att förbättra arbetet inom klubbarna och distriktet när det gäller PR o Info. Det intryck jag får av distriktets klubbar under mina besök är bl. a att förutsättningarna är mycket olika för klubbarnas verksamhet. Många klubbar präglas av ett mycket stort engagemang och kreativitet. Men det finns även klubbar som kämpar i uppförsbacke. Jag försöker alltid vid mina klubbesök inspirera klubbarna att engagera sig i olika behjärtansvärda projekt och försöka få med sig fler medlemmar i detta arbete. Några klubbar har problem med successionen när det gäller t ex presidenter. Det finns klubbar där presidenten haft sitt uppdrag under flera år i rad. Jag vet att det är lätt för mig att säga men jag tror att distriktets klubbar behöver och mår bra av att fler klubbmedlemmar delar på förtroende uppdrag t ex presidentskap. Strax före jul skedde även en sammanslagning mellan två klubbar i distriktet. Det var Rotary Nya Järva som slogs samman med Rotary Sundbyberg. Avslutningsvis har jag under mina klubbesök upplevt att omsorgen om vår miljö har växt sig stark hos distriktets klubbar. Jag själv är främst en mycket stor djurvän men även miljömedveten och uppskattar denna utveckling. Därför kommer distriktet att stödja ett fortsatt arbete inom klubbarna när det gäller miljön. Det projekt som ligger närmast till hands är Expedition Rädda Östersjön.

Mark Daniel Maloney, 2019-20 RI president, and his wife, Gay. Evanston, Illinois, USA, 5 October 2017.

Men jag inleder med Mark Maloney och hans Presidential message för januari och februari månad. Dessa gånger tar Mark upp Rotary som yrkesnätverk och det värdefulla i att vi bidrar som Rotarianer i vår yrkesroll på samma sätt som vi bidrar som Rotarianer i den egna klubben. Många Rotarianer med förtroendeuppdrag i våra klubbar och engagemang i projekt lägger mycket tid på Rotary. Mark belyser detta i sitt månadsbrev och betonar betydelsen av en bra balans mellan sitt engagemang i sin Rotary klubb, yrkesliv och familjeliv. Ett bra balans gynnar även rekrytering av yngre medlemmar som vill kombinera ett medlemskap i Rotary med en aktiv karriär och familjeliv. I månadsbrevet för februari tar Mark upp Rotary som en dela av en föränderlig värld. Behovet av Rotarys insatser har inte minskat. Tvärtom har det ökat. I Marks månadsbrev beskriver han några mycket goda exempel på det goda som Rotary åstadkommer. Ni kan läsa Mark Maloneys månadsbrev i följande länk. Han tar upp mycket viktiga frågor och jag vill gärna att ni särskilt läser Marks januaribrev och tar upp det som en diskussionspunkt i er egen klubb. https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message.

När det gäller Rotarys värdefulla insatser att tillsammans med bl. a Bill Gates utrota polio vill jag ta upp den video som Bill Gates framträder i. Bill och Melinda Gates Foundation har åtagit sig att bidra med 100 milj. USD per år för att utrota Polio om Rotary bidrar med 50 milj. USD per år. Det innebär att vi ska fortsätta med en hög ambition när det gäller att bidra till TRF. Se Bill Gates video på följande länk. https://cdn2.webdamdb.com/md_cqc99RXkyNe6.mp4?1579559350

Lydia Banderby o Madeleine Pallblad

Medlemsutveckling är ett prioriterat område i vårt distrikt. Lydia Banderby som är vårt distrikts DMC har genomfört två medlems seminarier, ett i Uppsala och ett i Stockholm. Paul Ronges intervju med Lydia framgår av följande länk. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2020/01/200125-intervju-lydia-banderby.docx

Barry Rassin och tio DG från Sverige

Som ytterligare ett steg att utveckla rekrytering av medlemmar till våra klubbar har flertalet Rotary distrikt i SRS (Svensk Rotary Service) kommit överens om att genomföra en Gästvecka i våra klubbar under våren V17. Syftet med detta är att sprida kunskap om Rotary och stimulera till att fler medlemmar än vanligt engagerar sig i att ta med en gäst på ordinarie klubbmöte. Ambitionen är att varje medlem tar med sig en gäst till klubbens ordinarie klubbmöte eller ett annat klubbmöte. Alla klubbar ska ha ett bra program och god mat och vi ska visa Rotary från vår bästa, dvs vår vanliga sida.

Innan ska vi göra PR och satsa på uppmärksamhet i olika medier. Gästveckan är en ny satsning i distriktet och ett nytt sätt att skapa särskild uppmärksamhet på hemorten och lägga grunden för ökad medlemsrekrytering. Ska detta lyckas måste alla klubbmedlemmar ställa upp och ta med en gäst. Det spelar ingen roll om du inte längre är yrkesverksam. Du kan bjuda med dina vuxna barn, grannar och bekanta eller deras vuxna barn etc. I denna grupp finns kommande medlemmar. Jag hoppas att jag får Dig och din klubb med mig i denna satsning. Det beror på Er om vi ska lyckas.

Jag deltog tillsammans med Paul Ronge i ett PR o Info seminarium för drygt en vecka sedan. Det genomfördes med deltagare från Sverige och Finland. Under mötet togs beslut om att den första PR planen för Sverige ska tas fram. Ytterligare information framgår av bifogad fil. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2020/01/200120-pr-kommunikationsseminarium-01-20.docx

Under mina klubb besök har jag ibland fått frågan ”Hur ska jag göra för att prenumerera på andra klubbars program”. Det är nämligen så att det veckoprogram som redovisar klubbarnas föredrag/verksamhet inte med automatik går ut till samtliga medlemmar. Jag beskriver därför hur ni går in på Club Adm och prenumererar på klubbarnas program. Logga in på Rotary.se/Club Adm. Välj Min klubb. Välj Personer. Välj ditt eget namn. Välj Programprenumeration. Välj Lägg till prenumeration. Välj D2350. Välj Alla. I och med att du har följt denna anvisning kommer du att få information om klubbarnas program.

Jag tar även upp behovet och nyttan av att våra klubbar syns och presenterar sin verksamhet på t ex hemsidan och sociala medier. Vi gör mycket gott i våra klubbar och vi är värda den uppmärksamhet vi kan få genom att visa för andra vad vi gör. I följande PP presentation beskrivs detta ytterligare. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2020/01/200125-facebook-hemsida-1.pdf

Vårt distrikt genomför många trevliga evenemang som bidrar till bl. a Rotary Foundation. Ett sådant evenemang som jag tidigare har tagit upp i månadsbrevet är Jazz festivalen på Nalen den 27 januari. Pressreleasen inför Jazz festivalen framgår av bifogad länk. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2020/01/200125-gapf-okt-2019.docx

Många klubbar har vänt sig till mig under mina besök och vill se ett större engagemang för miljön i distriktet. Klubbarna är i många fall redan engagerade inom olika miljöområden och på olika nivå. Det kan t ex omfatta avveckling av förbränning av fossila bränslen, vattenmiljön i ett globalt perspektiv, miljömedvetande i största allmän och miljöprojekt som inriktar sig mot miljön i vårt närområde, Östersjön. Jag har därför gått ut till några klubbar och föreslagit att Expedition Rädda Östersjön skulle vara det projekt som våra klubbar kan samlas kring när det gäller miljöfrågor. Initiativet för projektet kommer från Finland och för närvarande är två finska Rotary distrikt och distrikt 2370 engagerade i projektet. Men innan jag går vidare med distriktets engagemang vill jag klargöra några frågor. Jag har ibland upplevt att klubbarna har en bild av att distriktet och distrikts teamet har kapacitet att driva projekt både när det gäller projektledning och finansiering. Så är inte fallet i verkligheten. Distriktets uppgift är att stödja, utbilda, informera och inspirera klubbarna. Distriktets budget är enbart dimensionerad för löpande kostnader under året. När det gäller Expedition Rädda Östersjön ska distriktet vara ett stöd till klubbarnas engagemang. Inom distriktsledningen har Samhälls kommitteen fått uppgiften att ansvara för ett sådant stöd. Jag vill även understryka att de klubbar som redan har engagerat sig inom andra miljöområden har sin fulla frihet att fortsätta med detta. Men jag tror att det finns en styrka i att vi samlar så många som möjligt kring en gemensam fråga som är väldefinierad, även om klubben kan arbeta med fler miljöfrågor. Det ger ett större genomslag. Anmäl gärna kontaktperson för Expedition Rädda Östersjön i din klubb till Marie Carlsson, Stockholm Kungsholmen Frukost, marie@mariebelle.se. Den 4 feb genomförs ett After Work med Expedition Rädda Östersjön som tema. Information om detta har gått ut tidigare till samtliga medlemmar. Se bifogad länk. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2020/01/200125-tema-occ88stersjocc88n-20200204-kl-17-19-1-1-1.pdf

Rotary International har tagit beslut om samarbete med Toastmasters International. Det är en global organisation med mer än 16 800 klubbar i 143 länder. Medlemmarna deltar i klubb möten där de bl.a ger föredrag med inriktningen att bli bättre talare, kommunikatörer och ledare. Våra organisationer kompletterar varandra i många avseenden. Ytterligare information framgår av bifogad video. Kontakta gärna den lokala Toastmasters klubben. Förutom att ni möter trevliga människor kan de vara blivande Rotarianer. https://www.youtube.com/watch?v=383gehepo8M&feature=youtu.be

Christine Obiya-Nordström

Chistine Obiya-Nordström, Stockholm Brommaplan, har vänt sig till mig för hjälp med information om ett projekt hon är engagerad i. Christine vill gärna besöka distriktets klubbar och presentera ett frukost/lunch/middags föredrag. Ytterligare information framgår av bifogad länk. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2020/01/200125-christine-obiya-nordstrc3b6m.docx

Avslutningsvis vill jag ta upp ytterligare en förfrågan som kommit från en av distriktets klubbar. Det är Stockholm Djurgården, i samarbete med Bharatpur RC, som under flera år framgångsrikt genomfört ett barnhems projekt. Nu ställer Bharatpur RC frågan om någon eller några klubbar kan bistå med ett vattenprojekt. Ytterligare information framgår av bifogad länk. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2020/01/200125-dangishram-water-projec-final-07122019.pdf

Till sist en påminnelse. Den 14 mars genomförs distriktets vårstämma. Enligt distriktets stadgar kan medlem som önskar få särskilt ärende väckt anmäla detta skriftligt till styrelsens senast under januari månad.

Bästa hälsningar

Anders Johansson

December 2019

DG Anders Johansson

Yesterday when I left the apartment for my first breakfast visit to a Rotary club in Stockholm’s inner city came the first snow. My governor year has passed at high speed, it is the first advent and I have now visited just over half of the district’s clubs. The interest from the members during my club visits has been great and a large number of club members have been present. The questions have been many and the discussions rewarding. On a couple of occasions, the club’s exchange students have also been present. The district’s Rotary Peace Fellow from Australia, Tanushree Rao, has participated in a couple of my club visits and will participate on a couple more occasions. On these occasions, Tanushree presents herself and her studies at the Rotary Peace Center in Uppsala.

Rotary Peace Fellow
Tanushree Rao

In this month’s letter I continue with some themes. The first is the presentation of the very well-attended public relations and the Information Meeting, which was conducted on 25 November. The second theme is Membership Education. The post in this month’s letter is an introduction for the seminar that Lydia Banderby will hold on December 4th in Uppsala and January 23 in Stockholm. The third and final theme addresses an area that has grown ever stronger during my club visits. Sustainability and environmental protection.

Mark Daniel Maloney, 2019-20 RI president, and his wife, Gay. Evanston, Illinois, USA, 5 October 2017.

But I’ll start with Mark Maloney and his Presidential message for the month of November. This time Mark is attending next year’s International Convention in Honolulu, Hawaii. You probably know that a record number of Rotarians from our District visited this year’s International Convention in Hamburg. In connection with this, I made an assessment to RI how many Rotarians from our District will be visiting Honolulu next year. My assessment was 15 Rotarians considering the long trip to Hawaii. I am pleased to note that 20 Rotarians from our District have already signed up to the International Convention in Honolulu, Hawaii. You can read Mark Maloney’s monthly letter in the following link. https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message

The PR and the Information Meetings on November 25 were videotaped by Lars Erik Rydbrant. You can see the video at the following link. https://www.youtube.com/watch?v=OYh4L1HoEYw

Presented image background is available at the link below https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2019/11/191125-paul-fc3b6redrag-rotary-25-11-19.pptx

Paul Ronge Anders Johansson

Paul Ronge

”Let 1000 flowers bloom”

– Creativity flowed at the public relations workshop

”Let 1000 flowers bloom”, or: ”Any way to communicate Rotary to the outside world or internally to members is good, if they work”.

You can simply summarize the PR workshop we had on November 25, which was completely packed with the clubs’ information managers in this way.

In Anders Johansson’s governor’s letter you will receive full information here: Firstly, my lecture on the theme: ”How to use journalistic methods to better reach out and reach in” (thanks Lars-Erik Rydbrant who filmed), partly my presentation in slides and partly the five groups’ accounts that are listed below.

Anders started the workshop by describing how important communication is to Rotary and also, as the passionate amateur photographer he is, emphasized how exciting it will be if you also think about the ”angle” in the picture:

“Is something odd in the picture so please emphasize it! If you are photographing children or dogs, please get down on your knees. Try to stand on a chair and take the picture from above! ”

I was very impressed with the creativity and the pragmatic attitude that the participants showed in discussions and group work. LinkedIn is widely used by the Rotary Professional Network (search Björn Klemming on LinkedIn and join!), Many clubs are looking for a template to develop Facebook pages, most emphasize that email is still the best way to reach ALL members with info. Lars-Erik, the district’s webmaster, gives training on the search engine ”Showcase” on December 4. High as low, simple as advanced – nothing is wrong but it works.

Below you can see the groups’ accounts.

I also want to thank humbly and sincerely for all the friendly comments and happy calls that Anders and I received for this workshop!

Group statements:

Marie Carlsson

Rotary Kungsholmen Breakfast

1) What the club can do.

– Use the channel that most members use.

– Always post invitation for weekly meeting at FB Rotary clubs in district 2350 – disseminate info on Rotary and good lectures.

– Make sure that all new members are aware of the weekly letter with bi-weekly info on all clubs’ programs.

– Make sure new members find Club Admin and post their profile with photos, etc.

– In the weekly letter, please link to info on the web or FB (only those who are members of FB in Rotary clubs within district 2350 can be found there).

2) What the district can do.

– The tree structure over the web structure with Rotary.org, Rotary.se, the district’s website, the club’s website.

– Website as ”profile brochure” may be updated 1 time / term.

– FB posts current topics / events.

– Make mail as a nice layout for the clubs to use at FB for the invitation to a weekly meeting, type International and Djursholm.

3) How can clubs and districts use speakers and projects to reach out and strengthen the brand.

He did not write it  down but several had said the same thing.

Berit Nordlund

Rotary Waxholm

1) What the club can do.

The clubs have two target groups – their own members and prospective members.

As for your own members:

– Make your own website easily accessible and contain up-to-date, interesting information.

– Encourage everyone to subscribe to the program list and visit other clubs. (Important, of course, that the program list link leads to the respective club’s website where there should be more information about the speaker and the program).

– Where possible – advertise the club’s programs locally. This means that in the immediate area you become aware that the club exists and what it stands for – thus a way to strengthen the brand.

– Keeping in touch with members in the way that works best in the club. In many clubs, mail is valid, preferably in combination with SMS. The clubs that have expertise in social media can also use them.

As for prospective members:

– Same as above for the club’s website and local program advertising. The advertisement must state that everyone interested is welcome to the lecture.

– Take good care of the guests who show up, tell them about Rotary and try to get them interested in the club.

– On the website, past and current projects will also be posted, so that interested parties get a picture of what the club is doing.

– All members should be encouraged to take responsibility for telling about Rotary and try to recruit appropriate members among friends and acquaintances.

2) What the District can do

– Inform about the calendar function, how to use it and how it is linked to the program list you can subscribe to.

Go out with practical information, e.g.

– Here’s how to log in to ClubAdmin.

– How to subscribe to the program list.

– Here’s how to add another heading to the website. (The district’s webmaster said I can do it myself, but I doubt that all members have the right to go in and do it).

– Organize better search functions in our online matrix. They are not enough to be able to search for a person or a club; on a professional code or category.

– Make sure the clubs’ websites do not fall out as easily as they do, and when that happens, make sure a sign comes up that tells you why the site is not coming as it should, and what you can do to get it.

3) How can clubs and districts use speakers and projects to reach out and strengthen the brand?

E.g. through:

– Interesting websites where speakers and their topics are presented.

– Advertising on projects and events.

– Talk to others about what Rotary is and does.

Gunnar Würst

Rotary Stockholm Vällingby

1) What the club can do.

– Make sure the website is informative and inviting.

– Communicate the club’s activities to more internally with minutes from meetings via email.

– Start a Facebook group open or to members and invitees.

– The Järfälla club filmed meetings earlier and posted publicly online with good results.

– Encourage members to report on the business on their own pages on Facebook and Instagram.

– Vällingbyklubben encourages members to write mini-cv on a page that is stored.

– On the internal website that allows members to quickly learn more about the other members.

– They have also made a four-page brochure with pictures informing the club. It is intended to be used to recruit new members.

2) What the District can do.

– Arrange more courses like tonight to increase knowledge of Rotary in more areas.

– The district can try to see how the various clubs communicate and highlight the good examples.

– The district can also try to reach out to mass media with information about Rotary. It can give better weight than if the clubs individually do it.

3) How can clubs and districts use speakers and projects to reach out and strengthen the brand?

– Interesting speakers are important for members to learn more about our society.

– Good speakers are also a way to recruit new members.

– The projects are one of Rotary’s foundations and need to be activated in several clubs.

– It makes us more relevant in society and increases the involvement of the clubs.

– We need to show off and tell about our projects.

– Happy projects for younger people who can help lower the average age in Rotary.

Bobby Weijmar

Rotary Stockholm Brommaplan

In the group work we were seven people distributed at the clubs; Djursholm, Knivsta, Sigtuna, Stockholm-Brommaplan and Sundbyberg. Our conclusions at work were as follows:

1) What the club can do.

– Find our channel (very dependent on the next point).

– Someone in the club must be responsible and involved in that particular channel.

– Fill the channel with content, read activities.

2) What the District can do

– Educate us on the opportunities that exist (as you did yesterday).

– Help to spread good ideas between clubs, what has been successful in others.

– We also had a view that the district’s website should be refreshed.

3) How can clubs and districts use speakers and projects to reach out and strengthen the brand?

– When we have really good speakers, make sure to invite our outside world and potential new members.

– Make sure you get attention outside your own ranks in projects and activities.

Eva Forsgren

Rotary Uppsala Södra

1) What the club can do.

– Send mail with programs and send out minutes.

– A newsletter such as ”Happened to the club” every other week.

– Be on Facebook every week. This is also emailed.

– Found in places where there are more – if we want more members.

– Sending mail to other than members, for example to those who have shown interest, may be interesting as members.

– Send out notes that the guest host has taken from the club’s meeting. Circulating the hospitality is a good idea.

– Distribute recruitment documents on paper (selective).

– Have quarter talks with those members who you haven’t seen in a while, in the presence of bad people – can be handled by, for example, the president.

– Plan a program that goes beyond just one week and inform about it.

– Attracting with study visits can also be interesting.

– Spread the information better to other clubs. It can be resolved through joint FB group with nearby clubs Joint FB group with nearby clubs.

– Have a sponsor for all new members.

– Arrange trips.

– Arrange activities at the meeting eg wine lottery (or maybe even a gift card on wine (so as not to have to lug around clinking bags).

2) What the District can do.

– Anders is very active and that’s good.

– Greater support is needed from the district in terms of website and social media. Maybe arrange a course on how to do at FB and some guidelines / cams for social media.

– There would also be a need to find a member with a special occupation, and that should help the District with matrices etc. The professional networking piece is important in Rotary! (The district’s Professional Services Manager posted on LinkedIn).

– The district can send out information about which media is used and how we find it.

– The district should announce ”upward” unnecessary in finding NEW designs for each new world president. Example: A pin and a guy on whom it says ”Final Countdown” (as in Alabama) but people do not see that it is Rotary gives no information about Rotary.

– It has to be clearer from above what Rotary is and what Rotary has for challenges in our district.

– External channels must have the same design = district responsibility.

– When you become a member, the subscription to the other clubs’ programs should be done automatically.

A big thank you to all of you who participated and contributed with your comments! There are a number of relay sticks in the above rows, both for the clubs and for the District. We in the District team will grab our baton. Everything will not be able to be dealt with directly, but the goal is to create the development that is in demand.

A large number of suggestions include support and tips on social media in general and Facebook in particular. I therefore take and start with some good advice from my own social media experience. Much of the dialogue in Facebook is based on images and imagery. A descriptive text is then added to the image. Adding a picture is very easy. Just click on an icon on the Facebook page, select the image from the library, type a text and click publish. But how do I get other Facebook users to notice, like and share my Facebook feature.

The first advice I want to give is to let the subject fill the picture. In other words, take a few steps forward toward the one or thing you are about to photograph. Vary the angle depending on the subject. As Paul writes above, it is good if you squat and photograph the child or dog from its own level. The image becomes much more vivid and the subject does not look depressed and pushed. Try different angles. Often you find that the picture can be much more exciting and fun from the unlikely angle.

The word photograph means ”draw with light”. Therefore, the basis for all photography is to find or create good lighting conditions. Indoor photography becomes much better if the subject is next to a window so that the light from the window illuminates the face and front of the person. A photo outdoors rarely gets good with strong sunshine straight in the face. There are large black shadows on the face and the one you are going to photograph pee with your eyes. Rather take the photo with the person you are going to photograph in the shade. The light is much more comfortable and the one you are photographing looks much more comfortable.

If it is not possible to avoid difficult lighting conditions, there are simple tips on how to improve the situation. Professional photographers often use different types of reflex screens to reflect light and, for example, lighten shadows on the face. Often, even a simple white paper that is angled so that the light from a bright sun is reflected appropriately against the subject makes a big difference. There is often some helpful person nearby who wants to help find the right light and hold the paper when you handle the camera or your smartphone yourself.

Another method is usually called ”fill in flash”. This means that the flash in eg a smartphone is set (”click” on the flash symbol at the top when the camera app is selected, switch from Auto to On) so that the flash is always activated even if the lighting conditions do not really require it. If your subject stands in front of a bright window, the face of the subject will become too dark. Therefore, try to take a picture with the flash On and a picture with Auto. Then choose the image you thought was best. If you’re lucky, the camera’s flash has lightened up the shadows on your face.

I have both an Instagram and Facebook account. On Instagram you can adjust the captured image in a relatively good way. Professional photographers spend a lot of time adjusting captured images in advanced imaging programs. On Instagram, much simpler measures can be taken so that, for example, dark and contrast-less images are significantly improved. When the corrected image is published on Instagram, it is always saved in the phone’s image library. The improved image can then also be published on Facebook.

The next step to consider is the imagery. What do I want to say with the picture and how does it fit in with the text. As a photographic subject you can think about how to appear in the picture. The classic is that someone says ”cheese” and then we smile as naturally as possible. The picture can also win that the person being photographed offers himself and plays some theater. Professional models are usually very good at reproducing moods etc. The picture of the two young ladies was taken in conjunction with the Stockholm Cultural Festival. The picture was unprepared and they suddenly appeared in front of me. But as soon as I lifted the camera, the creativity came out and they played some theater. Had they only been standing straight up and down, the picture would have been unattractive. Many Rotary pictures on Facebook are associated with club meetings, dinners and more. Then the slightly more fun picture can be a lovely spice together with the traditional.

Another ambition when it comes to photography may be to ”capture the moment”. Sometimes the term ”street photo” is also used. The picture is not arranged but the aim is to capture an interesting moment that arouses the viewer’s interest and feelings. Ideally, the image should also arouse the curiosity of the viewer and the willingness to study the area further. This type of photography is useful, for example, as the Rotary club conducts some active outdoor events such as golf competition, the excursion with the youth exchange, swimming school for new arrivals. Sometimes you can imagine that a situation will arise that you want to photograph. In the example, which was a half marathon in Stockholm on a hot summer day, one of the runners came running and looked quite worn. I suspected that she would do something different. Instead of drinking the water from the mug she poured it into her hair to cool off.

Often the image can reinforce the message in the text and vice versa. An uninteresting image becomes much more interesting because the text reinforces the imagery. An example is the street image. A rather uninteresting picture with a mother and child passing a pedestrian crossing. If a text is also added about children’s vulnerability in a heavily congested urban environment, the message becomes more dramatic and charged. The insecure child who seeks security in her mother’s hand! The viewer might ask if they managed to cross the street? Did the two people in the light vest belong to any kind of rescue personnel? Has something happened? In reality, I took the picture on a quiet autumn afternoon on a busy street in Stockholm. The people in the yellow west were parking guards on their way to a coffee break on a neighborhood picnic. As the image is black and white, it becomes more saturated. An image used in a post on Facebook, for example, does not always have to reproduce the actual event. It is sometimes better to use an image that emotionally reinforces the message the Rotary club wants to convey.

I want to end the theme regarding PR and Information with the arranged studio picture. With very simple means it is possible to imitate a photo studio environment but on a smaller scale. To take the picture to the right, a kitchen chair was used which was placed at a window. The cushion and backrest were covered with a curved board. A staple stick stuck up through the cardboard and a chocolate praline was pressed. The card was taken with a flashlight in one hand and the camera in the other. It took 15 minutes to arrange the image and the result was a very simple embryo for product image for a well-known chocolate manufacturer. Corresponding technology, though with a different motif, can be used to make personalized Christmas cards. It is also an example of how a club with very simple means and a little creativity can create odd images that attract interest on social media.

A good rule is to always ask the photographers if they accept it. When it comes to children and young people it is an absolute requirement (NB parents). When it comes to ”street photo” or ”capturing the moment”, it is natural that the image should capture a naturally undisturbed event. But then I usually ask the question afterwards. In addition, I always ask if they accept that I publish the image on social media.

I move on to the second theme in the monthly membership training. Lydia Banderby’s post in this month’s letter is an introduction to the training that Lydia conducts on December 4 in Uppsala and January 23 in Stockholm.

OUR BIGGEST TREASURE IN THE DISTRICT IS OUR MEMBERS

Did you know that I thought Rotary was a motorcycle club when I first heard of Rotary as a movement? Lydia Banderby (MC = Membership chairman)

After several decades as a Rotarian, I have of course understood what Rotary is and have been involved in various issues throughout the years.

The highest international Rotary leadership has Rotary membership as the number one priority. The President of the World has as its theme for its president year MEMBERSHIP and new members. Each district in the world has been assigned a membership manager who will work together, hand in hand, with their selected team and DG to work on membership issues.

Our District 2350 has got a membership team working on strategies for recruiting new members. I’ve been honored to lead the team.

The team’s mission is:

Support for membership clubs

Training in membership strategies

Club Visits

Planning of activities together with DG / AG

Strategies for attraction

Start and development of new clubs

The team’s work extends over a period of three years with the possibility of re-election.

The work is long-term and systematic and extends to all District clubs. The work is partly about recruiting new members, but it is also about retaining existing members and ensuring that their well-being and commitment do not decrease.

Being a Rotarian does not only mean nice meals together, it means unselfish service to society, that is to say, acting beyond the ordinary. Do you remember ”DOOGOODERY” from the Rotary Convention?

Therefore, Rotary cannot mean merely a state of mind and its philosophy cannot be merely a personal colored view.

A Rotary club is first and foremost a representative sample of people in business and professional life as well as community leaders who have adopted Rotary’s philosophy of service. It is in those paths where we find our potential members first and foremost.

We have developed and developed a strategic approach to membership within the district. We call it systematic recruitment. On the one hand, we have developed concrete strategies for recruiting new members, and on the other, we have developed concrete steps and documents that all clubs can use. Last but not least, there are strategies for retaining existing members and a ”Health check”.

Complete strategy and approach for recruiting new members will be presented at the following course:

Membership training on January 23, 2020 in Stockholm 18.00-20.00

As we within the district consider membership to be the most important issue for club survival, each club should send at least one representative to one of these courses. In other words, the training is compulsory for members of the club.

You register at http://www.rotary.se by logging in and clicking on district, program.

From the training you go home with concrete steps and documents to begin the work of systematic recruitment of new members.

Work is started as soon as possible within your own club and the time frame for each step should be followed to ensure continuity of the process. (Suggested time frames are presented at the training.)

Each club will report the results of its systematic recruitment work and the results will be evaluated jointly.

This work will last for several months and will require endurance, patience and a lot of cooperation between the members of the club. But with strategies in hand, this work will flow.

And of course we come to the individual – the unbeatable, magnificent, exceptional, courageous, loyal, honest and high professional person that we wish for our clubs. In our 2019 Rotary Book it is very easy to specify which individuals are suitable as Rotarians.

The membership committee for our district is in close cooperation with DG Anders Johansson and the respective AGs. It is in our capacity as three district representatives that we visit the clubs: DG, AG and MC (Membership chairman).

Together we can achieve a lot!

We in the district team are at your service! Do not hesitate to email me or call if you have any questions. Lydia.banderby@foodsafety.se, 073 021 58 44.

The third and final theme addresses an area that I became aware of during my club visits. It is sustainability and environmental protection. I have been tasked with the District Social Committee to be cohesive in supporting our clubs in that business. One such project that engages several of our clubs is the Baltic Sea Rotary Action Network. Please contact Marie Carlsson, Kungsholmen Breakfast, if you would like more information and would like to participate. https://drive.google.com/file/d/1kavnDtnUnxtZeukRDYKjpF0Dbo9xQ-Qd/view

Further examples of environmental initiatives can be found at the following link. Please contact Ingrid Hesser, Lidingö, for more information. https://www.rotary2390.se/Stories/öppet-möte-för-klimat-och-hållbarhet

This month’s letter was unusually long. But we also find it very interesting in our District. Before I conclude by recalling some events in the near future, I want to give an example of the extensive activities that our members devote themselves to. It is the International Fellowship of Flying Rotarians (IFFR). You can find more information at the following link. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2019/11/191130-sc-iffr-2019-2.pdf

Information about additional events in our District can be found at Club Adm (and in some cases in my special mailings), but I will also include them in this monthly letter.

Monday January 27th Jazz party at Nalen, Stockholm https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2019/11/191031-jazzfoldera42020.pdf

In closing, I would like to draw a big donor to TRF in our District. It is Per Jannersten, Uppsala Glunten, who has become the district and zone 17/18 first member of the Arch Klumph Society. Such membership requires that Per has made a donation of at least $ 250,000 to TRF. A big contribution and a big congratulations Per!

I know it’s really too early to wish a Merry Christmas. But first advent is already here and I will not write any more monthly letters before the New Year.

That’s why I wish you all a very Merry Christmas and Happy New Year !!!

Anders Johansson

December 2019

DG Anders Johansson

Igår morse när jag lämnade lägenheten för mitt första frukost besök hos en Rotary klubb i Stockholms innerstad kom den första snön. Tiden under mitt guvernörsår har passerat med hög hastighet, det är första advent och jag har besökt drygt hälften av Distriktets klubbar. Intresset från medlemmarna vid mina klubbesök har varit mycket stort. Ett stort antal klubbmedlemmar har varit närvarande. Frågorna har varit många och diskussionerna givande. Vid ett par tillfällen har även klubbens utbytesstudenter närvarat. Distriktets Rotary Peace Fellow från Australien, Tanushree Rao, har deltagit vid ett par av mina klubbesök och kommer att delta vid ytterligare ett par tillfällen. Vid dessa tillfällen presenterar Tanushree sig själv och sina studier vid Rotary Peace Center.

Rotary Peace Fellow
Tanushree Rao

I detta månadsbrev fortsätter jag med några teman. Det första är redovisning av det mycket välbesökta genomförda PR och Informationsmötet som genomfördes den 25 november. Det andra temat är Medlemskapsutbildning. Inlägget i detta månadsbrev är en aptitretare inför den utbildning som Lydia Banderby kommer att genomföra den 4 december i Uppsala och 23 januari i Stockholm. Det tredje och sista temat tar upp ett område som har växt sig allt starkare under mina klubbesök. Det är hållbarhet och miljövård.

Mark Daniel Maloney, 2019-20 RI president, and his wife, Gay. Evanston, Illinois, USA, 5 October 2017.

Men jag inleder med Mark Maloney och hans Presidential message för november månad. Denna gång tar Mark upp nästa års International Convention i Honolulu på Hawaii. Ni känner säkert till att rekordmånga Rotarianer från vårt Distrikt besökte årets International Convention i Hamburg. I samband med detta gjorde jag en bedömning åt RI hur många Rotarianer från vårt Distrikt som kommer att besöka Honolulu nästa år. Min bedömning var 15 Rotarianer med hänsyn till den långa resan till Hawaii. Jag kan glädjande konstatera att redan har 20 Rotarianer från vårt Distrikt anmält sig till International Convention i Honolulu på Hawaii. Ni kan läsa Mark Maloneys månadsbrev i följande länk. https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message.

PR och Informationsmötet den 25 november videofilmades av Lars Erik Rydbrant. Videon ser ni på följande länk https://www.youtube.com/watch?v=OYh4L1HoEYw. Presenterat bildunderlag finns på nedanstående länk https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2019/11/191125-paul-fc3b6redrag-rotary-25-11-19.pptx.

Paul Ronge & Anders Johansson

Paul Ronge

”Låt 1000 blommor blomma”

– Kreativiteten flödade på pr-workshop

”Låt 1000 blommor blomma”, eller:  ”Alla sätt att kommunicera ut Rotary till omvärlden eller internt till medlemmarna är bra om de fungerar”.

Så kan man sammanfatta den pr-workshop vi hade den 25 november som var helt fullsatt med klubbarnas informationsansvariga.

I Anders Johanssons guvernörsbrev får ni här fullödig information: Dels mitt föredrag på temat: ”Hur använda journalistiska metoder för att än bättre nå ut och nå in” (tack Lars-Erik Rydbrant som filmade), dels min presentation i slides och dels de fem gruppernas redovisning som kommer här nedan.

Anders inledde workshopen med att beskriva hur viktig kommunikationen är för Rotary och bidrog dessutom, som den passionerade amatörfotograf han är, med att framhålla hur spännande det blir om man också tänker till med ”vinkeln” på bilden:

”Är något udda i bilden så framhäv gärna det! Fotograferar ni barn eller hundar, gå gärna ner på knä. Pröva att stå på en stol och ta bilden uppifrån!”

Själv blev jag mycket imponerad över kreativiteten och den pragmatiska inställningen som deltagarna visade i diskussioner och grupparbeten. LinkedIn används flitigt av Rotary Yrkesnätverk (sök Björn Klemming på LinkedIn och gå med!), många klubbar efterlyser en mall för att utveckla Facebooksidor, de flesta framhåller att mejl fortfarande är den bästa metoden att nå ALLA medlemmar med info. Lars-Erik, distriktets webmaster, håller utbildning om sökmotorn ”Showcase” den 4 december. Högt som lågt, enkelt som avancerat – ingenting är fel bara det fungerar. Så tolkar jag denna workshop.

Nedan ser ni gruppernas redovisningar och vem som höll i pennan.

Jag vill också tacka ödmjukt och innerligt för alla vänliga kommentarer och glada tillrop som Anders och jag fått för denna workshop!

Gruppredovisningarna:

Marie Carlsson

Rotary Kungsholmen Frukost

1) Vad klubben kan göra.

– Använda den kanal som merparten av medlemmarna använder.

– Alltid lägga upp inbjudan till veckomöte på FB Rotaryklubbar inom distrikt 2350 – sprida info om Rotary och bra föredrag.

– Se till att alla nya medlemmar får kännedom om veckobrevet med tvåveckors info om alla klubbars program.

– Se till att nya medlemmar hittar till Club Admin och lägger upp sin profil med foto mm.

– I veckobrevet gärna länka till info på webb eller FB (endast de som är medlemmar på FB i Rotaryklubbar inom distrikt 2350 kan det som finns där).

2) Vad distriktet kan göra.

– Trädstrukturen över webbstrukturen med Rotary.org, Rotary.se, distriktets webbsida, klubbens webbsida.

– Webbsida som “profilbroschyr” uppdateras kanske 1 gång/termin.

– FB inlägg aktuella ämnen/händelser.

– Göra mail som snygg layout för klubbarna att använda på FB för inbjudan till veckomöte, typ International och Djursholm.

3) Hur kan klubbar och distrikt använda talare och projekt föra att nå ut och stärka varumärket.

Hann inte skriva ner men flera hade sagt samma sak.

Berit Nordlund

Rotary Waxholm

1) Vad klubben kan göra.

Klubbarna har två målgrupper – de egna medlemmarna och presumtiva medlemmar.

När det gäller egna medlemmar:

– Se till att den egna hemsidan lättillgänglig och innehåller aktuell, intressant information.

– Uppmuntra alla att prenumerera på programlistan och besöka andra klubbar. (Viktigt, förstås, att programlistans länk leder till respektive klubbs hemsida där det ska finnas mera information kring talaren och programmet).

– Där det är möjligt – annonsera klubbens program lokalt. Det gör att man i närområdet blir medveten om att klubben finns och vad den står för – alltså ett sätt att stärka varumärket.

– Hålla kontakt med medlemmar på det sätt som fungerar bäst i klubben. I många klubbar är det mail som gäller, gärna i kombination med SMS. De klubbar som har kompetens när det gäller sociala medier kan också använda dem.

När det gäller presumtiva medlemmar:

– Samma som ovan när det gäller klubbens hemsida och lokal annonsering av program. I annonsen ska det framgå att alla intresserade är välkomna till föredraget.

– Ta väl hand om de gäster som dyker upp, berätta om Rotary och försöka få dem intresserade av verksamheten.

– På hemsidan ska också tidigare och aktuella projekt läggas ut, så att intresserade får en bild av vad klubben gör.

– Alla medlemmar ska uppmuntras att ta ansvar för att berätta om Rotary och försöka värva lämpliga medlemmar bland vänner och bekanta.

2) Vad Distriktet kan göra.

– Informera om kalenderfunktionen, hur man använder den och hur den är kopplad till programlistan man kan prenumerera på.

Gå ut med praktisk information, t.ex.

– Så här gör man för att logga in på ClubAdmin.

– Så här gör man för att prenumerera på programlistan.

– Så här gör man för att lägga till ytterligare en rubrik på hemsidan. (Distriktets webbmaster sa att jag kan göra det själv, men jag tvivlar på att alla medlemmar har behörighet att gå in och göra det).

– Ordna bättre sökfunktioner i vår matrikel på nätet. De räcker inte att kunna söka efter en person eller en klubb, man borde kunna söka t.ex. på en yrkeskod eller yrkeskategori.

– Se till att klubbarnas hemsidor inte faller ut så lätt som de gör, och när det händer, se till att en skylt kommer upp som talar om varför sidan inte kommer fram som den ska, och vad man kan göra för att få fram den.

3) Hur kan klubbar och distrikt använda talare och projekt föra att nå ut och stärka varumärket?

T.ex. genom:

– Intressanta hemsidor där talare och deras ämnen presenteras.

– Annonsering om projekt och evenemang.

– Samtal med andra om vad Rotary är och gör.

Gunnar Würst

Rotary Stockholm Vällingby

1) Vad klubben kan göra.

– Se till att hemsidan är informativ och inbjudande.

– Kommunicera klubbens verksamhet till fler internt med referat från mötena via mejl.

– Starta en Facebook grupp öppen eller till medlemmar och inbjudna.

– Järfälla klubben filmade möten tidigare och lade ut offentligt på nätet med bra resultat.

– Uppmuntra medlemmarna att informera om verksamheten på sina egna sidor på Facebook och Instagram.

– Vällingbyklubben uppmuntrar medlemmarna att skriva mini-cv på en sida som lagras.

– På den interna hemsidan som gör att medlemmarna snabbt får lära sig mer om de andra medlemmarna.

– De har även gjort en fyrsidig broschyr med bilder som informerar om klubben. Den är tänkt att användas för att värva nya medlemmar.

2) Vad Distriktet kan göra.

– Ordna fler kurser som kvällens för att öka kunskapen i Rotary på fler områden.

– Distriktet kan försöka se hur de olika klubbarna kommunicerar och lyfta fram de bra exemplen.

– Distriktet kan också försöka nå ut till massmedia med information om Rotary. Det kan ge bättre tyngd än om klubbarna enskilt gör det.

3) Hur kan klubbar och distrikt använda talare och projekt föra att nå ut och stärka varumärket?

– Intressanta talare är viktigt för att medlemmarna ska lära sig mer om vårt samhälle.

– Bra talare är också ett  sätt att värva nya medlemmar.

– Projekten är en av Rotarys grundstommar och behöver aktiveras i flera klubbar.

– Det gör oss mer relevanta i samhället och ökar engagemanget i klubbarna.

– Vi behöver visa upp och berätta om våra projekt.

– Gärna projekt mot yngre som kan hjälpa till att sänka medelåldern i Rotary.

Bobby Weijmar

Rotary Stockholm Brommaplan

I grupparbetet så var vi sju personer fördelade på klubbarna; Djursholm, Knivsta, Sigtuna, Stockholm-Brommaplan och Sundbyberg. Våra slutsatser i arbetet var följande:

1) Vad klubben kan göra.
– Hitta vår kanal (mycket beroende på nästa punkt).
– Någon i klubben måste vara ansvarig och engagerad i just den kanalen.
– Fylla kanalen med innehåll, läs aktiviteter.

2) Vad Distriktet kan göra
– Utbilda oss i dom möjligheter som finns (som man gjorde igår).
– Hjälpa till att sprida goda idéer mellan klubbarna, vad har lyckats hos andra.
– Vi hade också en synpunkt om att distriktets hemsida borde fräschas upp.

3) Hur kan klubbar och distrikt använda talare och projekt föra att nå ut och stärka varumärket?
– När vi har riktigt bra talare, se till att bjuda in vår omvärld och potentiella nya medlemmar.
– Se till att få uppmärksamhet utanför de egna leden vid projekt och aktiviteter.

Eva Forsgren

Rotary Uppsala Södra

1) Vad klubben kan göra.

– Skicka mail med program och skicka ut referat.

– Ett nyhetsbrev som t ex ”Hänt i klubben” varannan vecka.

– Vara på Facebook varje vecka. Detta mailas också ut.

– Finnas på ställen där fler finns – om vi vill ha fler medlemmar.

– Skicka mail även till andra än medlemmar, t ex till sådana som har visat intresse, kan vara intressanta som medlemmar.

– Skicka ut anteckningar som gästvärden har tagit från klubbens möte. Att cirkulera gästvärdskapet är en bra idé.

– Dela ut rekryteringsunderlag på papper (selektivt).

– Ha kvartssamtal med de medlemmar som man inte har sett på ett tag, vid dålig närvaro – kan skötas av t ex presidenten.

– Planera ett program som sträcker sig längre fram än bara en vecka och informera om detta.

– Locka med studiebesök kan också vara intressant.

– Sprida informationen bättre till andra klubbar. Det kan lösas genom gemensam FB-grupp med närliggande klubbar Gemensam FB-grupp med närliggande klubbar.

– Ha en fadder till alla nya medlemmar.

– Ordna resor.

– Ordna aktiviteter på mötet t ex vinlotteri (eller kanske ännu hellre ett presentkort på vin (för att inte behöva släpa runt på klirrande påsar).

2) Vad Distriktet kan göra.

– Anders är mycket aktiv och det är bra.

– Större stöd behövs från distriktet vad gäller webbsida och sociala medier. Kanske ordna en kurs kring hur man gör på FB och lite guidelines/lathundar för sociala medier.

– Det skulle även finns ibland behov av att hitta en medlem med ett särskilt yrke och det borde Distriktet kunna hjälpa till med matriklar osv. Yrkesnätverksbiten är viktig i Rotary! (Distriktets ansvarige för yrkestjänst har lagt upp på LinkedIn).

– Distriktet kan skicka ut information om vilka medier som används och hur vi hittar dessa.

– Distriktet borde upplysa ”uppåt” det onödiga i att hitta på NYA designer för varje ny världspresident. Exempel: En pin och en gubbe som det står ”Final Countdown” (som i Alabama) på men folk inte ser att det är Rotary ger ju ingen info om Rotary.

– Det måste bli klarare uppifrån vad Rotary är och vad har Rotary för utmaningar i vårt distrikt.

– Externa kanaler måste ha samma design = distriktets ansvar.

– När man blir medlem bör prenumerationen på de andra klubbarnas program ske automatiskt.

Ett stort tack till er alla som deltog och bidrog med era synpunkter! Det finns ett antal stafettpinnar i ovanstående rader, både till klubbarna och till Distriktet. Vi i Distriktsteamet kommer att ta tag i vår stafettpinne. Allt kommer inte att kunna tas omhand direkt men målsättningen är att skapa den utveckling som efterfrågas.

Ett stort antal förslag tar upp stöd och tips när det gäller sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet. Jag tar därför och startar med lite goda råd från mina egna erfarenheter när det gäller sociala medier. Mycket av dialogen i Facebook baseras på bilder och bildspråk. Till bilden läggs det sedan till en beskrivande text. Att lägga till en bild är mycket enkelt. Det är bara att klicka på en ikon på Facebook sidan, välja bilden ur biblioteket, skriva en text och klicka på publicera. Men hur får jag övriga Facebook användare att lägga märke till, gilla och dela mitt Facebook inslag.

Det första rådet jag vill ge är att låta motivet fylla bilden. Med andra ord ta några steg framåt mot den eller det ni ska fotografera. Variera vinkeln beroende på motivet. Som Paul skriver ovan är det bra om man sätter sig på huk och fotograferar barnet eller hunden från dess egen nivån. Bilden blir mycket mer levande och motivet ser inte nedtryckt och kuvat ut. Prova gärna annorlunda vinklar. Ofta upptäcker man att bilden kan bli mycket mer spännande och rolig ur den osannolika vinkeln.

Ordet fotografi betyder ”rita med ljus”. Grunden för all fotografering är därför att hitta eller skapa bra ljusförhållanden. Fotografering inomhus blir mycket bättre om motivet befinner sig bredvid ett fönster så att ljuset från fönstret belyser ansiktet och framsidan av personen. Ett foto utomhus blir sällan bra med ett starkt solsken rakt i ansiktet. Det uppstår stora svarta skuggor i ansiktet och den ni ska fotografera kisar med ögonen. Ta hellre bilden med personen ni ska fotografera i skuggan. Ljuset är mycket behagligare och den ni fotograferar ser mycket bekvämare ut.

Är det inte möjligt att undvika besvärliga ljusförhållanden finns det enkla råd hur man kan förbättra situationen. Professionella fotografer använder ofta olika typer av reflexskärmar för att reflektera ljus och t ex lätta upp skuggor i ansiktet. Ofta kan även ett enkelt vitt papper som vinklas så att att ljuset från en skarp sol reflekteras på lämpligt sätt mot motivet göra stor skillnad. Det brukar ofta finnas någon hjälpsam person i närheten som vill hjälpa till med att hitta det rätta ljuset och hålla papperet då ni själva hanterar kameran eller er smartphone.

En annan metod brukar kallas ”fill in flash”. Det innebär att blixten i t ex en smartphone ställs in (”klicka” på blixtsymbolen överst då kamera appen är vald, skifta från Auto till På) så att blixten alltid aktiveras även om ljusförhållandena egentligen inte kräver det. Står ert motiv t ex framför ett ljust fönster kommer ansiktet på motivet att bli för mörkt. Testa därför gärna att ta en bild med blixten På och en bild med Auto. Välj därefter den bild ni tyckte blev bäst. Har ni tur har kamerans blixt lättat upp skuggorna i ansiktet.

Jag har både ett Instagram och Facebook konto. I Instagram går det att justera den tagna bilden på ett relativt bra sätt. Professionella fotografer lägger mycket tid på att justera tagna bilder i avancerade bildbehandlingsprogram. I Instagram kan betydligt enklare åtgärder vidtas så att t ex mörka och kontrastsvaga bilder förbättras avsevärt. När den korrigerade bilden publiceras på Instagram sparas den alltid i telefonens bildbibliotek. Den förbättrade bilden kan därefter även publiceras på Facebook.

Stockholm Fotomaraton 2014

Nästa steg att fundera på är bildspråket. Vad vill jag säga med bilden och hur ska den passa ihop med texten. Som fotomotiv kan man fundera på hur man ska framstå på bilden. Det klassiska är att någon säger ”cheese” och så ler vi så naturligt som möjligt. Bilden kan även vinna på att den som fotograferas bjuder på sig själv och spelar lite teater. Professionella modeller är normalt mycket duktiga på att återge sinnesstämningar mm. Bilden på de två unga damerna togs i samband med Stockholm Kulturfestival. Bilden var oförberedd och de dök plötsligt upp framför mig. Men så fort jag lyfta kameran kom kreativiteten fram och de spelade lite teater. Hade de enbart stått rakt upp och ner hade bilden blivit ointressant. Många Rotary bilder på Facebook är i samband med klubbmöten, middagar mm. Då kan den lite skojigare bilden vara en härlig krydda tillsammans med dom traditionella.

En annan ambition när det gäller fotografering kan vara att ”fånga ögonblicket”. Ibland används även begreppet ”street photo”. Bilden är inte arrangerad utan målsättningen är att fånga ett intressant ögonblick som väcker betraktarens intresse och känslor. Helst ska bilden också väcka nyfikenheten hos betraktaren och viljan att studera området vidare. Denna typ av fotografering är t ex användbar då Rotary klubben genomför något aktivt arrangemang utomhus t ex golftävling, utflykten med ungdomsutbytet, simskola för nyanlända. Ibland kan man ana sig till att en situation kommer att uppstå som man vill fotografera. I exemplet, som var en halvmarathon i Stockholm en varm sommardag, kom en av löparna springande och såg ganska sliten ut. Jag misstänkte att hon skulle göra något annorlunda. Istället för att dricka vattnet ur muggen hällde hon det i håret för att svalka sig.

Ofta kan bilden förstärka budskapet i texten och tvärtom. En ointressant bild blir mycket intressantare beroende på att texten förstärker bildspråket. Ett exempel är gatubilden. En tämligen ointressant bild med en mamma och barn som passerar ett övergångsställe. Om det även läggs till en text om barns utsatthet i en hårt trafikerad stadsmiljö blir budskapet mer dramatiskt och laddat. Det otrygga barnet som söker trygghet i mammas hand! Betraktaren kanske ställer frågan om de klarade sig över gatan? Tillhörde de två personerna i de ljusa västarna någon form av räddningspersonal? Har det hänt något? I verkligheten tog jag bilden en lugn hösteftermiddag på en glest trafikerad gata i Stockholm. Personerna i de gula västarna var parkeringsvakter på väg till en fika på ett kvartersfik. I och med att bilden är svartvit blir den mer ödesmättad. En bild som används i ett inlägg på t ex Facebook behöver inte alltid återge den faktiska händelsen. Det är ibland bättre att använda en bild som känslomässigt förstärker det budskap som Rotary klubben vill förmedla.

Jag villa avsluta temat avseende PR och Information med den arrangerade studiobilden. Med väldigt enkla medel går det att efterlikna en fotostudiomiljö men i mindre skala. För att ta bilden till höger användes en köks stol som placerades vid ett fönster. Dynan och ryggstödet täcktes med en böjd pappskiva. Ett häftstift stack upp genom pappskivan och en chokladpralin trycktes fast. Kortet togs med en ficklampa i ena handen och kameran i den andra. Det tog 15 minuter att arrangera bilden och resultatet blev ett mycket enkelt embryo till produktbild för en känd chokladfabrikant. Motsvarande teknik, fast med annat motiv, kan användas för att göra t ex personliga julkort. Det är även ett exempel på hur en klubb med mycket enkla medel och lite kreativitet kan skapa udda bilder som drar till sig intresse på sociala medier.

En god regel är att alltid fråga de man ska fotografera om de accepterar det. När det gäller barn och unga personer är det ett absolut krav (OBS föräldrar). När det gäller ”street photo” eller ”fånga ögonblicket” ligger det i sakens natur att bilden ska fånga ett naturligt ostört skeende. Men då brukar jag ställa frågan efteråt. Därutöver brukar jag alltid fråga om de accepterar att jag publicerar bilden på sociala medier.

Jag går över till det andra temat i månadsbrevet Medlemskapsutbildning. Lydia Banderbys inlägg i detta månadsbrev är en inledning till den utbildning som Lydia genomför den 4 december i Uppsala och 23 januari i Stockholm.

VÅR STÖRSTA SKATT I DISTRIKTET ÄR VÅRA MEDLEMMAR

Visste ni att jag trodde att Rotary var en motorcykelklubb när jag först hörde talas om Rotary som rörelse? Lydia Banderby (MC = Membership chairman)

Efter flera decennier som rotarian har jag naturligtvis förstått vad Rotary är och har engagerat mig i olika frågor under alla år.

Den högsta internationella Rotary ledningen har Rotarymedlemskap som prioritet nummer ett.  Världspresidenten har som tema för sitt president år MEDLEMSKAP och nya medlemmar. Varje distrikt i världen har fått utse en medlemskapsansvarig som ska tillsammans, hand i hand, med sitt utvalda team och DG arbeta med medlemskapsfrågor.

 Vårt distrikt 2350 har fått ett medlemskapsteam som arbetar med strategier för rekrytering av nya medlemmar. Jag har fått äran att leda teamet.

Teamets uppdrag är:

  1. Support för klubbarna inom medlemskapsfrågor
  2. Utbildning i medlemskapsstrategier
  3. Klubbesök
  4. Planering av aktiviteter tillsammans med DG/AG
  5. Strategier för attraktion
  6. Start och utveckling av nya klubbar

Teamets arbete sträcker sig över en period på tre år med möjlighet till omval.

Arbetet är långsiktigt och systematiskt och sträcker sig över alla Distriktsklubbar. Arbetet handlar dels om rekrytering av nya medlemmar men det handlar även om att behålla befintliga medlemmar och se till att trivsel och engagemang av dessa inte avtar.

Att vara rotarian innebär inte enbart trevliga måltider tillsammans, det innebär en osjälvisk tjänande till samhället, dvs handlingskraft utöver det vanliga. Kommer ni ihåg ”DOOGOODERY” från Rotary Convention?

Därför kan inte Rotary innebära endast ett sinnestillstånd och dess filosofi kan inte bara vara en personlig färgad uppfattning.

En Rotaryklubb är först och främst ett representativ urval av personer inom affärs- och yrkesliv samt samhällsledare som har antagit rotarys tjänandefilosofi. Det är i de leden där vi först och främst finner våra potentiella medlemmar.

Vi har inom distriktet tagit fram och utvecklat ett strategiskt arbetssätt för medlemskap. Vi kallar det för systematisk rekrytering. Dels har vi utvecklat konkreta strategier för rekrytering av nya medlemmar, dels har vi tagit fram konkreta steg och dokument som alla klubbar kan använda sig av. Sist men inte minst, finns det strategier för att behålla befintliga medlemmar och en ”Health check”.

Komplett strategi och tillvägagångssätt för rekrytering av nya medlemmar kommer att presenteras vid följande två utbildningar:

  1. Medlemskapsutbildning den 4 december 2019 i Uppsala 18.00-20.00
  2. Medlemskapsutbildning den 23 januari 2020 i Stockholm 18.00-20.00

Eftersom vi inom distriktet anser att medlemskap är bland de viktigaste frågorna för klubbarnas överlevnad ska varje klubb skicka minst en representant till en av dessa utbildningar. Med andra ord är utbildningen obligatorisk för medlemsansvariga i klubben.

Man anmäler sig på www.rotary.se genom att logga in och klicka på distrikt, program.

Från utbildningen går man hem med konkreta steg och dokument för att påbörja arbetet med systematisk rekrytering av nya medlemmar.

Arbetet påbörjas snarast inom egen klubb och tidsramen för varje steg bör följas för att få kontinuitet i processen. (Föreslagna tidsramar presenteras på utbildningen.)

Varje klubb kommer att redovisa resultat av sitt systematiska rekryteringsarbete och resultaten kommer att utvärderas gemensamt.

Detta arbete kommer att pågå under flera månader och kommer att kräva uthållighet, tålamod och mycket samarbete mellan medlemmarna i klubben. Men väl med strategier i händerna kommer detta arbete att flyta på.

Och naturligtvis kommer vi till individen – den oslagbara, magnifika, exceptionella, modiga, lojala, hederliga och hög professionella människan som vi önskar till våra klubbar. I vår Rotarybok för 2019 står mycket enkelt angivet vilka individer passar som rotarianer.

 Medlemskapskommittén för vårt distrikt står i tätt samarbete med DG Anders Johansson och respektive AG. Det är i egenskap av tre distriktsrepresentanter som vi besöker klubbarna: DG, AG och MC (Membership chairman).

Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!

Vi i distriktsteamet står till er tjänst! Tveka inte att mejla mig eller ringa om ni har frågor. Lydia.banderby@foodsafety.se, 073 021 58 44.

Det tredje och sista temat tar upp ett område som jag har blivit varse under mina klubbesök. Det är hållbarhet och miljövård. Jag har givit uppdraget till Distriktets Samhällskommittee att vara sammanhållande i stödet till våra klubbar när det gäller den verksamheten. Ett sådant projekt som engagerar flera av våra klubbar är Baltic Sea Rotary Action Network. Kontakta gärna Marie Carlsson, Kungsholmen Frukost, om ni önskar mer information och vill deltaga. https://drive.google.com/file/d/1kavnDtnUnxtZeukRDYKjpF0Dbo9xQ-Qd/view.

Ytterligare exempel på initiativ när det gäller miljön hittar ni på följande länk. Kontakta gärna Ingrid Hesser, Lidingö, för mer information. https://www.rotary2390.se/Stories/öppet-möte-för-klimat-och-hållbarhet

Detta månadsbrev blev ovanligt långt. Men vi upplever också mycket intressant i vårt Distrikt. Innan jag avrundar med att påminna om några evenemang i närtid vill jag ge ett exempel på den omfattande verksamhet som våra medlemmar ägnar sig åt. Det är IFFR (International Fellowship of Flying Rotarians). Mer information hittar ni på följande länk. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2019/11/191130-sc-iffr-2019-2.pdf

Information om ytterligare evenemang i vårt Distrikt hittar ni på Club Adm (och i vissa fall i mina särskilda utskick) men jag tar även upp dem i detta månadsbrev.

Tisdagen den 3 december Ungdomsutbyte, Stockholm.

Onsdagen den 4 december Hur du lägger upp din klubbs projekt på hemsidan, Stockholm.

Måndagen den 27 januari Jazz fest på Nalen, Stockholm https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2019/11/191031-jazzfoldera42020.pdf

Som avslutning vill jag uppmärksamma en stor donator till TRF i vårt Distrikt. Det är Per Jannersten, Uppsala Glunten, som har blivit Distriktets och zon 17/18 första medlem av Arch Klumph Society. Ett sådant medlemskap förutsätter att Per har gjort en donation av minst 250.000 USD till TRF. Ett stort bidrag och ett stort Grattis Per!

Jag vet att det egentligen är för tidigt att önska God Jul. Men första advent är redan här och jag kommer inte att skriva något mer månadsbrev före nyår.

Därför önskar jag er alla en riktigt God Jul och gott Nytt År!!!

Anders Johansson

November 2019

Anders Johansson

Autumn has come slowly but steadily, bringing with it beautiful fall colours in nature. The Swedish summer is wonderful, but I have begun to appreciate autumn more and more. During the summer, there are so many more or less pressing musts to fulfill, but as autumn rolls in it feels as if a quieter season is nearing. This month’s letter also has some themes. The first is a briefing about my visits to the Rotary Institute in Gdansk, which was conducted during the last days of September and District 2320 district conference in Örnsköldsvik on October 12-13. The second theme is End Polio Now on October 24th. Then follows a section on how we in District 2350 present the projects we support in traditional and social media. During my club visits, I always address this part of a Rotary club’s activities. On some occasions I have asked whether the District cannot conduct a training day on public relations and information. Such a training day will be held on the 25th of November.

Mark Daniel Maloney, 2019-20 RI president, and his wife, Gay. Evanston, Illinois, USA, 5 October 2017.

But I’ll start with Mark Maloney and his President’s announcement for the month of November. This time he highlights, among other things: Rotary’s role when the UN was formed. You can read Mark Maloney’s monthly letter in the following linkhttps://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message.

Anders Johansson & Soledad Aguilar-Oddershede

The Rotary Institute was conducted on September 27-29 in Gdansk. The Rotary Institute is an event that brings together Rotarians from zones 17 – 18 for information and discussion of current Rotary issues. Zones 17 – 18 includes parts of Scandinavia, Iceland, the Baltics, Poland and Russia. A different and very fun element was the joint march through the center of Gdansk led by a marching band. In addition to the joint discussions, there was even training for incoming District Governors and RYLA attendees. The photo gallery and presentation material from the reviews are shown in the attached links. https://rotaryinstitutegdansk.org/gallery/. https://rotaryinstitutegdansk.org/presentation/.

The District 2320 conference was held on October 11-13 in Örnsköldsvik. It was very nice to attend their conferences and experience many similarities to how the districts work. But also the big differences that exist and the unique challenges those clubs face. Compared to our own conference (which is conducted during one day), the whole weekend was appointed for their conferences and, for example, supplementary training of club members. The reason for this is the long distances in Norrland. When you still gather District members, you take the opportunity to carry out various joint activities. When I mentioned that the longest trip I can make in connection with my club visits is about 8 km until Östhammar they pulled on their mouths. In Norrland, 4-5 hours by car is not uncommon for club visits. You can find their program for the District Conference at the following link https://www.rotary.se/2320/program-view?id=457616.

Sarah Ouakim & Monia Sturén

On October 24, we honoured World Polio Day in several places in our District https://www.endpolio.org/. I really appreciate the efforts made by many clubs to highlight the important work of eradicating Polio. I have selected some events in our District. Stockholm International and its President Sarah Ouakim held a very successful charity auction at Hotel Hellsten in Stockholm, which contributed approximately 32,000 SEK to the eradication of Polio. The following link leads to Sarah’s Facebook page with event information https://www.facebook.com/SarahOuakim. In addition, you will find more information on the Stockholm International website https://www.rotary.se/stockholm-international/program-view?id=476379. Our clubs in Uppsala and Knivsta performed a charity concert whose profits went to the eradication of Polio.

Since I have during my club visits lifted the need for and advantages of informing the public of the projects that we have. There is therefore a clear need for more information for club members. As district governor I am often active on social media, primarily Facebook, where I am a member of multiple groups both within our district as well as internationally. The reason for this is to spread information about the good work that Rotary does to so many as possible.

When I write my posts on different social media I take account of the following factors that help me structure the posts;

Is the purpose of the post informative, for example explaining where the district stands in a particular issue. Then I usually attach great importance to using a clear structure in the text. It contains more facts and a clear context.

Is the purpose of the post, for example, to attract members to a greater commitment or to recruit and recruit members. Then I attach great importance to talking to the individual. The joy of taking on challenges, seeing benefits in the long run, the community of working others, and attracting interest.

Is the purpose of the post to advertise an event. Again, I attach great importance to speaking to the individual. But focus on the joy that everyone will feel as we experience this event together with others at the same time as doing good.

Finally, I usually take into account if there is internal information, for example within my own club. If there are people I know, I can relax somewhat in the text without worrying about being misunderstood or misinterpreted. Is it external information to people I do not know, I am usually more careful with wording. In order to avoid misunderstandings.

On Monday, November 25, our District is conducting a workshop on communication impact – with the hopes of doing something good even better! The invitation and programs for the clubs have already expired. It is primarily intended for club PR & information managers and Presidents in cases where no PR & information manager is appointed in the club. The invitation for these categories is open until 12 November. Then the invitation goes out to all members of the District. The workshop is led by District Public Relations and Information Manager Paul Ronge.

I have included some examples of how information about Rotary is disseminated in various media. The reason for this is that I want to spread some good examples of information and maybe encourage more people to contribute to Rotary information dissemination. The first is Rotary International which informs about Polio Plus https://vimeopro.com/rotary/polioplus-video-resources.

Then comes an example of how Rotary Doctors presents information aids in our Rotary clubs. https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/presentera-rotarys-lakarbank-i-klubben/.

The third is a nice example of how Rotary Stockholm Djurgården introduces an After Work event. Note that the club page has attached video elements. This time it is Jesko von Koenigsegg who told the story of 25-year-old Koenigsegg’s exclusive sports cars https://www.rotary.se/stockholm-djurgarden/about-us/news-article-view?mode=a&id=10983.

In the Rotary Showcase, our Rotary clubs can present their projects to a wider audience and may eventually find more international partners. In the attached link, the Mutomo project in Kenya is presented https://map.rotary.org/en/project/pages/project_detail.aspx?guid=8652FAB3-AA7A-4275-BF80-40C66DE5BDD2.

Information can also be disseminated through local media producers who present their productions in eg Youtube. This example (toretv) is from Enköping and the club’s participation is shown after about 7 min 30 sec. The club’s events also appeared in the local newspaper. https://www.youtube.com/watch?v=3KxWmSutdto.

This year’s Rotary Fire Soul Award was presented in Uppsala on October 17. It happens every year and the prize goes to a private person who, voluntarily and outside their regular activities, has contributed something good to society, locally or globally. http://www.vaknauppsala.se/event/vakna-uppsala-17e-oktober-2019/.

This year’s award winner Neda Ameli started the Facebook group Uppsala Gäris after a wave of assaults against women this summer. Now the group has 20,000 members, which makes Uppsala safer and more fun. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/jag-fick-nog-av-valdtakter-och-overfall-5421344.aspx.

During the year, Brittmarie Boudrie was recognized as the first Swedish woman to visit all the countries of the world. ”It’s the best investment you can make,” she says. The attention resulted in an article in DI Weekend. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2019/10/191022-di-weekend-intervju-bm-boudrie.pdf.

A few weeks ago, the following cool and informative video about Rotary was featured on Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Tw6iCT_QH3c&t=7s.

Buzz Aldrin & Johan Wiss

Finally, I want to end with my own Facebook post that is only a few days old (you can, however, scroll down a few posts to see the feature). It’s an example of Facebook’s reach and response to posts. A good friend and member of Stockholm Humlegården, Johan Wiss, called and told us about a dinner with Buzz Aldrin. Buzz Aldrin was a member of the Apollo 11 crew and the second man to take the step down to the lunar surface. Johan posted a photo with Buzz Aldrin that I used in a Facebook post on my personal Facebook page but also posted in a Facebook group with Rotary’s 530 District Governors all over the world. After a while, the post was commented on by Joanne Ventura, District Governor of District 7505 New Jersey USA. She thanked for a nice post and mentioned that a Rotarian from a neighboring New Jersey district had been a schoolmate with Buzz. The world is good little https://www.facebook.com/AndersEJohansson.

My last comments in this month’s letter I would like to devote to information on the IT issue and SRS (Swedish Rotary Service) continued work. One of the bigger questions has been how to finance Club Adm. Currently, a majority of Sweden’s Rotary clubs use Club Adm. The fee to SRS is SEK 40 per member per year, of which approx. SEK 20 costs Club Adm. The question has therefore been asked by Club Runner users why they should pay Club Adm. An assignment will therefore be given to incoming District Governors and the IT Council, which means that a proposal for differentiated fees (depending on the choice of data support) for SRS will be made to the SRS Spring General Meeting in May 2020 when a decision is made. I will return with further information later.

I wish you a wonderful autumn!

Anders Johansson

November 2019

Anders Johansson

Hösten har kommit sakta men säkert med vackra höstfärger i naturen. Den svenska sommaren är underbar men jag har börjat uppskatta hösten mer och mer. Under sommaren finns det så många mer eller mindre nödvändiga måsten som ska uppfyllas. Men i och med att hösten kommer känns det som om en lugnare årstid infaller. Även detta månadsbrev har några teman. Det första är kort information om mina besök vid Rotary Institute i Gdansk, som genomfördes de sista dagarna i september, och Distrikt 2320 distriktskonferens i Örnsköldsvik den 12-13 oktober. Det andra temat är End Polio Now dagen den 24 oktober. Därefter följer ett avsnitt om hur vi i Distrikt 2350 presenterar det positiva vi gör i traditionella och sociala medier. Under mina klubbesök tar jag alltid upp denna del av en Rotary klubbs verksamhet. Vid några tillfällen har jag fått frågan om inte Distriktet kan genomföra en utbildningsdag om PR och Information. Ett sådan utbildningsdag kommer därför att genomföras den 25 november.

Mark Daniel Maloney, 2019-20 RI president, and his wife, Gay. Evanston, Illinois, USA, 5 October 2017.

Men jag inleder med Mark Maloney och hans Presidential message för november månad. Denna gång belyser han bl. a Rotary roll när FN bildades. Ni kan läsa Mark Maloneys månadsbrev i följande länk. https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message.

Soledad DGE 2020-2021

Rotary Institute genomfördes den 27 – 29 september i Gdansk. Rotary Institute är ett evenemang som samlar Rotarianer från zon 17 – 18 för information och diskussion av aktuella Rotary frågor. Zon 17 – 18 omfattar Skandinavien, Island, Baltikum, Polen och Ryssland. Ett annorlunda och mycket roligt inslag var den gemensamma marschen genom Gdansk centrum ledda av en musikkår. Förutom de gemensamma genomgångarna genomfördes utbildning av inkommande Distriktsguvernörer och ledarskapsutbildning RYLA. Bildgalleri och presentations underlag från genomgångarna framgår av bifogade länkar. https://rotaryinstitutegdansk.org/gallery/. https://rotaryinstitutegdansk.org/presentation/

Distrikt 2320 konferens genomfördes den 11 – 13 oktober i Örnsköldsvik. Det var mycket trevligt att deltaga i deras konferens och uppleva många likheter hur Distrikten arbetar. Men även de stora skillnaderna som finns när det gäller förutsättningarna för klubbarnas arbete. Jämfört med vår egen konferens (som genomfördes under en dag) utnyttjades hela helgen för deras konferens och t. ex kompletterande utbildning av klubbmedlemmar. Skälet till detta är de långa avstånden i Norrland. När man ändå samlar Distriktets medlemmar passar man på att genomföra olika gemensamma aktiviteter. När jag nämnde att den längsta resan jag genomför i samband med mina klubbesök är ca 8 mil till Östhammar drog de på munnen. I Norrland är inte 4-5 timmar i bil ovanligt för klubbesök. Ni hittar deras program för Distriktskonferensen i följande länk https://www.rotary.se/2320/program-view?id=457616.

Sarah Ouakim och Monia Sturén

Den 24 oktober uppmärksammades World Polio Day på flera håll i vårt Distrikt https://www.endpolio.org/. Jag uppskattar oerhört mycket de insatser som gjordes av flera klubbar för att uppmärksamma det viktiga arbetet med att utrota Polio. Jag har valt ut några evenemang i vårt Distrikt. Stockholm International och dess president Sarah Ouakim genomförde en mycket trevlig välgörenhetsauktion på Hotell Hellsten i Stockholm som bidrog med ca 32 000 kr till utrotandet av Polio. Följande länk leder till Sarahs Facebook sida med information om evenemanget https://www.facebook.com/SarahOuakim. Därutöver finner ni mer information på Stockholm International hemsida https://www.rotary.se/stockholm-international/program-view?id=476379. Våra klubbar i Uppsala och Knivsta genomförde en mycket fin välgörenhetskonsert vars överskott gick till utrotandet av Polio. I följande länk finns mer information om konserten http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/stefan-parkman-och-uppsalaartister-hjaelper-rotary-utrota-polio-2931736.

Då jag under mina klubbesök tagit upp behovet och nyttan av att vi i Distriktet informerar om de goda insatser vi gör har frågan om behov av utbildning kommit upp. Jag själv i rollen som Distrikts guvernör är mycket aktiv på sociala medier främst Facebook. På Facebook är jag medlem i ett antal grupper både inom Distriktet och internationellt. Syftet med mina inlägg är att sprida information om de goda insatser Distriktet gör till så många som möjligt.

När jag skriver mina inlägg på olika media brukar jag ta hänsyn till följande faktorer då jag utformar inläggen.

Är syftet med inlägget informativt, t ex förklara var Distriktet står i en viss fråga. Då brukar jag lägga stor vikt vid att använda en tydlig struktur i texten. Den innehåller fler fakta och tydliggör sammanhang.

Är syftet med inlägget att t ex locka medlemmar till ett större engagemang eller rekrytera och värva medlemmar. Då lägger jag stor vikt till att tala till individen. Glädjen av att anta utmaningar, att se fördelar på sikt, gemenskapen att arbeta andra och att väcka intresse.

Är syftet med inlägget att göra reklam för ett evenemang. Även här lägger jag stor vikt till att tala till individen. Men fokuserar på glädjen som alla kommer att känna då vi upplever detta evenemang tillsammans med andra. Samtidigt som vi bidrar till det goda.

Slutligen brukar jag ta hänsyn till om det är intern information t. ex inom egen klubb. Är det personer jag känner kan jag ta ut svängarna lite grann i texten utan att det missuppfattas eller misstolkas. Är det extern information till personer jag inte känner brukar jag vara noggrannare med formuleringar. Allt för att undvika missförstånd.

Måndagen den 25 nov genomför vårt Distrikt en workshop om genomslag i kommunikationen – så gör vi något redan bra ännu bättre! Inbjudan och program till klubbarna har redan gått ut. Den är främst avsedd för klubbarnas PR & informations ansvariga och Presidenter i de fall ingen PR & informations ansvarig är utsedd i klubben. Inbjudan för dessa kategorier är öppen fram till den 12 nov. Därefter går inbjudan ut till samtliga medlemmar i Distriktet. Workshopen leds av Distriktets PR och informations ansvarige Paul Ronge.

Jag har tagit med några exempel på hur information om Rotary sprids i olika medier. Skälet till detta är att jag vill sprida några goda exempel på information och kanske stimulera till att fler bidrar till Rotary informations spridning. Det första är Rotary International som informerar om Polio Plus https://vimeopro.com/rotary/polioplus-video-resources. Därefter kommer ett bra exempel på hur Rotary Doctors presenterar hjälpmedel för information i våra Rotary klubbar. https://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att-veta-for-din-klubb/presentera-rotarys-lakarbank-i-klubben/. Det tredje är ett trevligt exempel på hur Rotary Stockholm Djurgården introducerar ett After Work evenemang. Lägg märke till att klubbsidan har länkade video inslag. Denna gång är det Jesko von Koenigsegg som berättade historien om 25-årsjubilerande Koenigseggs exklusiva sportbilar https://www.rotary.se/stockholm-djurgarden/about-us/news-article-view?mode=a&id=10983. I Rotary Showcase kan våra Rotary klubbar presentera sina projekt för en bredare publik och kanske på sikt finna fler internationella samarbetspartners. I bifogad länk presenteras Mutomo projektet i Kenya https://map.rotary.org/en/project/pages/project_detail.aspx?guid=8652FAB3-AA7A-4275-BF80-40C66DE5BDD2. Information kan även spridas via lokala medieproducenter som presenterar sina produktioner i t ex Youtube. Detta exempel (toretv) är från Enköping och klubbens medverkan visas efter ca 7 min 30 sek. Klubbens evenemang förekom även i den lokala tidningen. https://www.youtube.com/watch?v=3KxWmSutdto. Årets Rotary Eldsjälspris delades ut i Uppsala den 17 oktober. Det sker varje år och priset går till en privatperson som ideellt och utanför sin ordinarie verksamhet bidragit med något gott till samhället, lokalt eller globalt. http://www.vaknauppsala.se/event/vakna-uppsala-17e-oktober-2019/. Årets pristagare Neda Ameli startade Facebook gruppen Uppsala Gäris efter en våg av överfall mot kvinnor i somras. Nu har gruppen 20 000 medlemmar som gör Uppsala säkrare och roligare. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/jag-fick-nog-av-valdtakter-och-overfall-5421344.aspx. Under året uppmärksammades Brittmarie Boudrie som den första svenska kvinnan att besöka alla världens länder. ”Det är den bästa investeringen man kan göra”, säger hon. Uppmärksamheten resulterade i en artikel i DI Weekend. https://andersjohanssonrotarydgdistrikt235020192020home.files.wordpress.com/2019/10/191022-di-weekend-intervju-bm-boudrie.pdf. För ett par veckor sedan presenterades följande fyndiga och informativa video om Rotary på Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Tw6iCT_QH3c&t=7s. Avslutningsvis vill jag avsluta med ett eget Facebook inlägg som bara är några dagar gammalt (ni får dock scrolla ner ett par inlägg för att se inslaget). Det är ett exempel på Facebook räckvidd och respons på inlägg. En god vän och medlem i Stockholm Humlegården, Johan Wiss, ringde och berättade om en middag med Buzz Aldrin. Buzz Aldrin var medlem i Apollo 11 besättningen och den andra mannen som tog steget ner till månens yta. Johan sände en bild med Buzz Aldrin som jag använde i ett Facebook inlägg på min personliga Facebook sida men även publicerade i en Facebook grupp med Rotarys 530 Distriktsguvernörer över hela världen. Efter en stund blev inlägget kommenterat av Joanne Ventura, Distriktsguvernör i Distrikt 7505 New Jersey USA. Hon tackade för ett trevligt inlägg och nämnde att en Rotarian från ett granndistrikt i New Jersey hade varit skolkamrat med Buzz. Världen är bra liten https://www.facebook.com/AndersEJohansson.

Buzz Aldrin och Johan Wiss

Mina sista rader i detta månadsbrev ägnar jag åt information om IT frågan och SRS (Svensk Rotary Service) fortsatta arbete. En av de större frågorna har varit hur finansiering av Club Adm ska ske. För närvarande använder en majoritet av Sveriges Rotary klubbar Club Adm. Avgiften till SRS är 40 kr per medlem och år varav ca. 20 kr bekostar Club Adm. Frågan har därför ställts av användare av Club Runner varför de ska bekosta Club Adm. Ett uppdrag kommer därför att ges till inkommande Distriktsguvernörer och IT rådet som innebär att ett förslag till differentierade avgifter (beroende på val av datastöd) till SRS ska tas fram till SRS vårstämma i maj 2020 då beslut fattas. Jag återkommer med ytterligare information längre fram.

Jag önskar er en skön höst!

Anders Johansson

Oktober 2019

DG Anders Johansson

September has been an intense month, the highlight of which was a very successful district conference on Saturday, September 14th at the Odd Fellow house. In addition, I have started my visits to our districts Rotary Clubs. It is very rewarding to visit our Rotary clubs and get to know the members. During my club visits, I will convey Rotary International and world president Mark Maloney’s vision and message. I will also take this opportunity and share my view of the district’s direction and development. What is also very important to me are the thoughts, ideas and suggestions from the club members that I can take home and pass on to the rest of the district, both other Rotary clubs and the district team.

For October, World President Mark Maloney wants to elevate Rotary’s fight to eradicate polio. Mark highlights the need for Rotary clubs to host World Polio Day events on October 24 to bring the public’s focus on eradicating polio in the world. In the attached link you can read more of Mark Maloney’s message. Please note that the link, in turn, has links to pages where clubs conducting World Polio Day events can report these and World Polio Day tool kits to support the clubs work. During my first club visit, I have already seen several examples of clubs’ World Polio Day events. Feel free to use the links on Mark Maloney’s page and show you the amazing work you do! https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message

Mark Daniel Maloney, 2019-20 RI president, and his wife, Gay. Evanston, Illinois, USA, 5 October 2017.

The district conference was the most important task for me as district Governor. My goal with the conference was clear and simple. Namely, to show off and spread the positive and fantastic range that our district has in its work promoting the ideals of Rotary. After the conference, I felt that that goal had been achieved. I would therefore like to thank everyone, both participants and guests, for your contribution to the conference. Without your efforts, it would not have been such a good and pleasant conference.

The district conference consisted of the following sections. An introduction with greetings from HM Carl XVI Gustaf and RIP representative Myroslav Gavryliv with wife Galina.

Myroslav Gavryliv and his wife Galina
HM Carl XVI Gustaf
Hilda Johansson o Sofia Sterna

Then followed a presentation from New Generations. First on the stage were Anders Eriksson,  from Rotary Norrtälje, and the Rotary Youth Exchange. Anders was joined on stage by all exchange students who are currently in our district. In addition, Hilda Johansson and Sofia Sterna spoke about their experiences from their completed years as exchange students in the USA and Japan respectively. After their return to Sweden they have formed a Rotex club in district 2350 and 2370. It is fantastic to see the enthusiasm and drive of these young people and with the greatest certainty of becoming Rotarians.

Petra Westring mfl

Junior Achievement Sweden (Ung Företagsamhet)  presented its operations and cooperation with Rotary. Many clubs already have a partnership with Ung Företagsamhet and support young entrepreneurs by being mentors and in other ways. During the conference, Petra Westring presented some young people who are excellent examples of entrepreneurs who have developed their ideas into new companies.

During the project section of the district conference Kristofer Erlandsson, Rotary Stockholm Global City, presented the youth leaders education program in Järva. Here again, excellent examples were presented of talented young people who are shaping their future at the same time as supporting others. In addition to this project, a number of successful projects were presented from our district.

Frida Persson

The district conference ended with a presentation on how we create successful teams. Frida Persson, Futebol da Forca, made a fantastic presentation describing, among other things. Her perspective, methods and examples of how organizations create successful teams. My view is that much of the experience and competence that exists in team sports when it comes to creating harmony and success in the team can also be used in organizations whose main purpose is not sports.

The day ended with a delicious dinner in the Odd Fellow house’s Pelarsal. The good food was served on a table arranged according to a beautiful knightley table. It was a perfect ending to a content filled and inspiring day. Even during dinner there was a lovely mix of both old and young Rotarians, Rotaract and Rotex. It’s wonderful to see the creativity when the exchange students and Rotex put extra spice on their jackets.

During the district conference, I was invited to the stage and was named a “Rotary Hero”. The first in our district. In addition to an elegant diploma, I received a Superman-like pin. Of course, I was very surprised and proud. A big thank you Lars Erik Rydbrant! It felt like a lovely note to finish on at a successful district conference.

In early September, I started my club visits. I will visit two to three clubs per week and conduct my last club visit at the end of April. Before each club visit, I prepare myself by reading each club’s business plan. In addition, I visit the club’s website. The purpose of this is that I get an idea of the current position of the club. The purpose of my club visits is to convey world president Mark Maloney’s direction for Rotary in a wider perspective. In addition, it is at least as important that I am responsive to the club’s views and needs. Last but not least, I also want to contribute my experiences as a Rotarian in discussion with the club’s board and members. Therefore, during my visits, I always emphasize my need for dialogue with the district’s clubs and inspire you to contribute your own club’s ideas to other Rotary clubs. One way to do so is to make a contribution to this monthly letter.

My impression from conducted club visits (about 10 visits of the district’s 65 clubs) are good. Above all, I think it is fun to visit the clubs. There are strikingly many members who attend my club visits and the conversation with the board and the members in connection with my presentation is very rewarding. What strikes me during the visits is that the clubs have very different conditions for socializing and working for good. This may include, for example, local conditions where the club meets, the number of members of the club, and the distribution of men and women. Many clubs run fantastic projects. It has sometimes become a tradition in the small community that, for example, the annual concert is performed in the church or that the scholarship is distributed to the school.

Lydia Banderby o Madeleine Pallblad

There are some things that I noticed and that I wish to include in the meeting with other clubs and want to mention in this month’s letter. The first is dissemination to other people about the good we do in our Rotary clubs. I have visited clubs that do a fantastic job in their area but do not feel that it is being noticed by those around them. I usually highlight the possibility of the club writing an article, taking some pictures, and sending the dossier to the local newspaper. Another very effective way is to be an active Facebook and / or Instagram user and spread information about the club’s efforts that way. I think it is important to use as many channels as possible to spread the club’s information.

The other area I regularly highlight is youth exchange. In many cases, we have our own teenagers, relatives or good friends who pay for studies in the USA, for example, through some of the major commercial players. We have a very good alternative to this in Rotary, namely Rotary youth exchange. Rotary youth exchange is more cost-effective for the individual, and there is a Rotary club that feels responsible for the student. As a parent, I would feel a greater sense of security with Rotary youth exchanges.

The district’s youth exchange has gained momentum under Anders Eriksson’s, Rotary Norrtälje, leadership. In addition to administering the district’s youth exchange ourselves, we have also increased our commitment to Rotex. Rotex is part of Rotary youth activities and engages young people who come home after one year of study abroad (Rotary exchange). Finally, our district is planning a summer camp in Roslagen. I look forward to this summer camp. It is a great opportunity to showcase our beautiful summer Sweden to visiting young people.

Our district, together with district 2370, will participate in the senior secondary school (Gymnasie) fair on Wednesday, November 20 through Saturday, November 22. Our stand will be staffed with Rotarians, exchange students and Rotex. It will be a great opportunity to spread knowledge about Rotary and the amazing opportunities that Rotary offers young people.

Ingrid Steinhoff

The clubs in our district participate in many successful projects that help eradicate polio. One of these clubs is Rotary Arlanda Märsta, who for the past five years together with the Rotary Club de Barcelona participated in the project “Rotary Cava of the Year.” The project has made a major contribution to End Polio Now. As a big thank you for their efforts, district 2350 has awarded Ingrid Steinhoff, Rotary Club de Barcelona, the District Service Award.

It’s not just our clubs that stand out for their great efforts. Individual Rotarians in our district also make great efforts in various areas. An example of this is Peter Eklund, Rotary Uppsala Linné, who has contributed to Magdalena Pawlisz performing as conductor at the Gothenburg Opera during the autumn. Magdalena is a very promising young conductor from Poland and involvement in the Gothenburg Opera has been made possible within the framework of the ICC cooperation Sweden-Poland (Inter Country Committee). Finally, I would like to mention Peter Stein, Rotary Bromma, who together with Professor Emil Uddhammar has written a book on Swedish companies on the African continent – from slave trade to IT revolution. Contact Peter about any questions you may have.

Anders Johansson


Oktober 2019

DG Anders Johansson

September har varit en intensiv månad vars höjdpunkt var en mycket lyckad Distrikts konferens lördagen den 14 september i Odd Fellow huset. Därutöver har jag påbörjat mina besök av Distriktets Rotary klubbar. Det är mycket givande att besöka våra Rotary klubbar och lära känna medlemmarna. Under mina klubb besök förmedlar jag Rotary International och världs presidenten Mark Maloneys vision och budskap. Men jag tar även tillfället i akt och ger min syn på Distriktets inriktning och utveckling. Det som dessutom är mycket viktigt för min del är synpunkter, ideer och förslag från klubb medlemmarna som jag kan ta med mig hem och vidarebefordra till Distriktet i övrigt, både andra Rotary klubbar och Distrikts teamet.

Mark Daniel Maloney, 2019-20 RI president, and his wife, Gay. Evanston, Illinois, USA, 5 October 2017.

För oktober månad poängterar världs presidenten Mark Maloney Rotarys kamp för att utrota polio. Mark lyfter fram behovet av att Rotary klubbarna genomför World Polio Day evenemang den 24 oktober för att sätta allmänhetens fokus på utrotandet av polio i världen. I bifogad länk kan ni läsa mer av Mark Maloneys budskap. Observera att länken i sin tur har länkar till sidor där klubbar som genomför World Polio Day evenemang kan anmäla dessa och World Polio Day tool kit som stöd för klubbarnas arbete. Under mina första klubb besök har jag redan sett flera exempel på klubbarnas World Polio Day evenemang. Nyttja gärna länkarna på Mark Maloneys sida och visa det fantastiska arbete ni genomför! https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message

Distriktskonferensen var den viktigaste händelsen och uppgiften för mig som Distrikts guvernör. Mitt mål med konferensen var mycket tydligt och enkelt. Nämligen att visa upp och sprida den positiva och fantastiska spännvidd som vårt Distrikt har i sin verksamhet. Efter konferensen kände jag att det målet var uppnått. Jag vill därför tacka samtliga, både medverkande och gäster, för ert bidrag till konferensen. Utan ert bidrag hade det inte blivit en sådan bra och trevlig konferens.

Distrikt konferensen bestod av följande avsnitt. En inledning med hälsning från HM Carl XVI Gustaf och RIP representant Myroslav Gavryliv med hustru Galina.

CarlXVIGustaf
RIP representative Myroslav Gavryliv and his wife Galina

Sofia Sterna o Hilda Johansson

Därefter följde ett avsnitt med Nya generationer. Först på scenen var Anders Eriksson, Rotary Norrtälje, och Rotary Ungdomsutbyte. Anders fick sällskap på scenen av samtliga utbytesstudenter som för närvarande befinner sig i vårt Distrikt. Dessutom berättade Hilda Johansson och Sofia Sterna om sina erfarenheter från sitt genomförda år som utbytesstudenter i USA respektive Japan. Efter sin hemkomst till Sverige har de bildat en Rotex klubb i Distrikt 2350 och 2370. Det är fantastiskt att se entusiasmen och drivkraften hos dessa unga människor och med största säkerhet blivande Rotarianer.

Petra Westring mfl

Ung Företagsamhet redovisade sin verksamhet och samarbete med Rotary. Många klubbar har redan ett samarbete med Ung Företagsamhet och stödjer unga entreprenörer bl. a genom att vara mentorer. Petra Westring presenterade under konferensen några unga människor som är utmärkta exempel på entreprenörer som utvecklat sina ideer till nya företag.

Under Distrikts konferensens avsnitt Projekt presenterade Kristofer Erlandsson, Rotary Stockholm Global City, ungdomsledar utbildning i Järva. Även här presenterades utomordentliga exempel på duktiga unga människor som formar sin framtid på ett utmärkt sätt och samtidigt stödjer andra. Förutom detta projekt presenterades ett antal framgångsrika projekt i vårt Distrikt.

Frida Persson

Distrikts konferensen avslutades med avsnittet Skapa framgåmgsrika lag. Frida Persson, Futebol da Forca, gjorde en fantastisk presentation som beskrev bl. a synsätt, metoder och exempel på hur organisationer skapar framgångsrika lag. Min uppfattning är att mycket av den erfarenhet och kompetens som finns inom lagsport när det gäller att skapa harmoni och framgång i laget även kan användas inom organisationer vars huvudsyfte inte är idrott.

Hilda Johansson

Dagen avslutades med en utsökt middag i Odd Fellow husets Pelarsal. Den goda maten serverades på ett bord arrangerat enligt en vacker Riddardukning. Det var en perfekt avslutning på en mycket innehållsrik och inspirerande dag. Även under middagen var det en härlig mix av både äldre och unga Rotarianer, Rotaract och Rotex. Det är härligt att se kreativiteten när utbytesstudenterna och Rotex sätter extra krydda på sina kavajer.

DG Anders Johansson

Under Distrikts konferensen blev jag uppbjuden på scenen och fick utnämningen Rotary hjälte. Den första i vårt Distrikt. Förutom ett elegant diplom fick jag en Superman liknande pin. Jag blev givetvis mycket överraskad och stolt. Ett stort tack Lars Erik Rydbrant! Det kändes som en härlig krydda och avslutning på en lyckad Distrikts konferens.

I början på september inledde jag mina klubb besök. Jag kommer att besöka två till tre klubbar i veckan och genomför mitt sista klubb besök i slutet av april. Inför varje klubb besök förbereder jag mig genom att läsa respektive klubbs verksamhetsplan. Därutöver besöker jag klubbens hemsida. Syftet med detta är att jag ska få en uppfattning om klubbens aktuella läge. Syftet med mina klubb besök är att jag bl. a ska förmedla världspresidentens Mark Maloneys inriktning för Rotary i ett större perspektiv. Därutöver är det minst lika viktigt att jag är lyhörd för klubbens synpunkter och behov. Sist men inte minst vill även jag bidra med mina erfarenheter som Rotarian i diskussion med klubbens styrelse och medlemmar. Därför betonar jag alltid vid mina besök mitt behov av dialog med Distriktets klubbar. Och inspirerar klubbarna att bidra med den egna klubbens goda ideer till andra Rotary klubbar. Ett sätt att göra det är att lämna bidrag till detta månadsbrev.

Mina intryck från genomförda klubb besök (ca. 10 besök av distriktets 65 klubbar) är mycket goda. Framförallt tycker jag att det är väldigt roligt att besöka klubbarna. Det är påfallande många medlemmar som närvarar vid mina klubb besök. Och samtalet med styrelsen och medlemmarna i samband med min presentation är mycket givande. Det som slår mig vid besöken är bl. a att klubbarna har mycket olika förutsättningar att umgås och verka för det goda. Det kan t ex gälla lokal förhållanden där klubben möts, antalet medlemmar i klubben, fördelningen män och kvinnor. Många klubbar driver fantastiska egna projekt. Det har ibland blivit en tradition i det lilla samhället att t. ex den årliga konserten genomförs i kyrkan eller att stipendiet delas ut i skolan.

Lydia Banderby o Madeleine Pallblad

Det är några saker som jag lagt märke till och som jag tar med i mötet med andra klubbar och vill nämna i det här månads brevet. Det första är spridning till andra människor om det goda vi gör i våra Rotary klubbar. Jag har besökt klubbar som genomför ett fantastiskt arbete på orten men som inte känner att det sprids på ett bra sätt till allmänheten. Jag brukar lyfta fram möjligheten att klubben skriven en artikel, tar några bilder, och sänder underlaget till den lokala tidningen. Ett annat mycket effektivt sätt är att vara en aktiv Face Book och/eller Instagram användare och sprida information om klubbens insatser den vägen. Jag tror att det är viktigt att använda så många kanaler som möjligt för att sprida klubbens information.

Det andra området jag brukar lyfta fram är ungdomsutbyte. Vi har i många fall egna tonåringar, släktingar eller goda vänner som bekostar studier i t.ex USA via några av dom stora kommersiella aktörerna. Ett mycket bra alternativ till detta har vi i Rotary, nämligen Rotary ungdomsutbyte. Rotary ungdomsutbyte är bl.a mer kostnadseffektivt för den enskilde och det finns en Rotary klubb som kännner ansvar för eleven. Som förälder skulle jag känna en större trygghet med Rotary ungdomsutbyte.

Distriktets ungdomsutbyte har tagit fart under Anders Erikssons, Rotary Norrtälje, ledning. Förutom att vi själva administrerar Distriktets ungdomsutbyte har vi även ökat engagemanget när det gäller Rotex. Rotex är en del av Rotary ungdomsverksamhet och engagerar ungdomar som kommit hem efter ett års utlandsstudier (Rotary exchange). Slutligen planerar vårt Distrikt ett sommarläger i Roslagen. Jag ser fram emot detta sommarläger. Det är en utmärkt möjlighet att visa upp vårt vackra sommar Sverige för besökande ungdomar.

Vårt Distrikt deltar tillsammans med Distrikt 2370 i Gymnasie mässan onsdagen den 20 november till lördagen den 22 november. Vår monter kommer att bemannas med Rotarianer, utbytesstudenter och Rotex. Det blir ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om Rotary och de fantastiska möjligheter som Rotary erbjuder unga människor.

Klubbarna i vårt Distrikt deltar i många fina projekt som bidrar till att utrota polio. En av dessa klubbar är Rotary Arlanda Märsta som under fem år tillsammans med Rotary Club de Barcelona deltagit i projektet Årets Rotary Cava. Projektet har lämnat ett stort bidrag till End Polio Now. Som ett stort tack för sina insatser har Distrikt 2350 tilldelat Ingrid Steinhoff, Rotary Club de Barcelona, utmärkelsen District Service Award.

Det är inte bara våra klubbar som utmärker sig för sina fina insatser. Även enskilda Rotarianer i vårt Distrikt gör stora insatser inom olika områden. Ett exempel på detta är Peter Eklund, Rotary Uppsala Linné, som har bidragit till att Magdalena Pawlisz kommer att framträda som dirigent vid Göteborgs operan under hösten. Magdalena är en mycket lovande ung dirigent från Polen och engagemanget vid Göteborgs operan har möjliggjorts inom ramen för ICC samarbetet Sverige-Polen (Inter Country Committee). Avslutningsvis vill jag nämna Peter Stein, Rotary Bromma, som tillsammans med professor Emil Uddhammar har skrivit boken Svenska företag i Afrika-från slavhandel till IT revolution. Kontakta Peter om ni önskar ytterligare information.

Anders Johansson